Værd at vide om Narcissisme

En narcissist er en person, der udviser et markant mønster af grandiositet, en overdreven opfattelse af egen vigtighed, behov for beundring og mangel på empati over for andre.
Narcissister har en tendens til at have et skrøbeligt selvbillede, der er dybt afhængigt af ekstern bekræftelse og ros.

En central karakteristisk træk ved en narcissist er grandiositet. De har et opblæst selvværd og tror ofte, at de er unikke, ekstraordinære eller udelukkende berettiget til særlige privilegier og fordele. De kan have en overdreven selvbeundring og forventer konstant ros og beundring fra andre. Narcissister kan have en tendens til at fremhæve deres egne præstationer og succeser, mens de nedvurderer andres præstationer.

Narcissister har også en tendens til at mangle empati og være mindre interesseret i andres behov og følelser. De er ofte optaget af deres egne ønsker og formål, og de kan have vanskeligt ved, at sætte sig i andres sted eller forstå deres perspektiver. De kan være manipulerende og udnytte andre for at opnå deres egne mål.

Under overfladen af grandiositeten og selvsikkerheden ligger der imidlertid ofte en sårbarhed og usikkerhed. Narcissister kan have et skrøbeligt selvbillede, der er dybt afhængigt af ekstern bekræftelse og beundring. De kan være følsomme over for kritik og opleve en truende sammenbrud af deres selvbillede, hvis de ikke modtager den ønskede opmærksomhed og ros.

Det er vigtigt at bemærke, at narcissisme eksisterer på et spektrum, og ikke alle, der udviser nogle narcissistiske træk, kan betragtes som en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Personer med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse har typisk en mere ekstrem og vedvarende form for disse træk, der fører til betydelige vanskeligheder i deres sociale og følelsesmæssige funktioner.

En psykologisk beskrivelse af narcissisten omfatter derfor en overdreven opfattelse af egen vigtighed, behov for beundring, manglende empati og en underliggende sårbarhed.

Her er 10 typiske kendetegn ved narcissister:

 1. Selvcentreret adfærd: Narcissister er meget optaget af sig selv og har en overdreven opfattelse af deres egen betydning og værdi.
 2. Mangel på empati: De har svært ved at sætte sig i andres sted eller forstå og anerkende andres følelser.
 3. Storhedsvanvid: Narcissister har en overdreven tro på deres egne evner og talenter, og de har en tendens til at overdrive deres præstationer.
 4. Behov for beundring: De har en konstant tørst efter beundring og anerkendelse fra andre og forventer, at andre skal bekræfte deres overlegenhed.
 5. Udnyttende adfærd: Narcissister har en tendens til at udnytte andre for at opnå deres egne mål uden at vise hensyn eller bekymring for andres behov.
 6. Manglende selvværd: På trods af deres facade af selvtillid og arrogance, har narcissister ofte et skrøbeligt selvværd og er dybt usikre på sig selv.
 7. Manglende ansvarlighed: De har svært ved at påtage sig ansvar for deres handlinger og fejltagelser og søger ofte at lægge skylden på andre.
 8. Manglende grænser: Narcissister har ofte svært ved at respektere andres personlige grænser og kan være grænseløse eller invasive i deres adfærd.
 9. Jalousi og konkurrence: De føler sig truet af andres succes og kan udvise en betydelig grad af jalousi og konkurrence.
 10. Mangel på ægte intimitet: Narcissister har ofte svært ved at etablere og opretholde dybe, ægte forhold, da de har svært ved at vise sårbarhed og give plads til andre mennesker.

 

Narcissister kan udvise en række kedelige og skadelige træk i deres relationer til andre.
Her er nogle af de mest almindelige træk, de kan vise:

 1. Manipulation: Narcissister er dygtige til at manipulere andre for at opnå deres egne mål. De kan bruge forskellige former for manipulation som løgne, gaslighting eller spil for at kontrollere og dominere andre.
 2. Udstødelse og isolation: Narcissister kan forsøge at isolere deres ofre fra familie, venner eller støttenetværk for at gøre dem mere afhængige og sårbare over for deres kontrol.
 3. Emotionel udnyttelse: De kan udnytte andres følelser, herunder skyld, medlidenhed eller frygt, for at opnå deres egne ønsker. De kan også bevidst skabe kaos eller drama for at opnå opmærksomhed og kontrol.
 4. Devaluering: Narcissister har en tendens til at nedgøre og devaluere andre for at opretholde deres egen følelse af overlegenhed. De kan nedgøre deres ofres præstationer, udseende eller følelsesmæssige tilstand.
 5. Projektion: Narcissister kan projicere deres egne negative egenskaber, fejl eller skyld på andre. De benægter deres egne fejltagelser og placerer skylden på deres ofre.
 6. Kontrol og dominans: De har en stærk trang til at kontrollere andre og dominere relationen. De kan bestemme, hvad der skal gøres, og forventer, at deres ønsker bliver opfyldt uden modstand.
 7. Manglende respekt for grænser: Narcissister respekterer sjældent andres personlige grænser. De kan være pågående, invadere privatlivet og overskride individuelle grænser, uden at tage hensyn til den anden persons behov eller ønsker.
 8. Mangel på empati: De viser sjældent empati eller medfølelse over for andres følelser eller behov. De er ofte ligeglade med at forårsage smerte eller skade hos andre.
 9. Rivalisering og konkurrence: Narcissister føler sig truet af andres succes eller opmærksomhed og kan engagere sig i konstant rivalisering eller konkurrence for at bevare deres følelse af overlegenhed.
 10. Kritik og nedbrydning: De kan være ekstremt kritiske over for andre og nedbryde deres selvværd og selvtillid ved at fokusere på deres fejl eller svagheder.
 11. gaslighting er en manipulativ taktik, der ofte anvendes af narcissister.
  Gaslighting er en form for psykologisk misbrug, hvor narcissisten forsøger at få den anden person til at tvivle på deres egen oplevelse, hukommelse eller fornuft. Dette sker ved at manipulere information, lyve eller fordreje virkeligheden for at få den anden person til at føle sig forvirret, usikker eller endda vanvittig.

Eksempler på gaslighting-taktikker, som narcissister kan anvende:

 1. Benægtelse: Narcissisten benægter eller ignorerer bestemte begivenheder, påstande eller aftaler, selvom den anden person husker dem korrekt.
 2. Fordrejning: Narcissisten vrider eller fordrejer fakta, så den anden person begynder at tvivle på deres egen opfattelse af virkeligheden.
 3. Selektiv hukommelse: Narcissisten påstår at have glemt eller ikke husker tidligere begivenheder, der er vigtige for den anden person, og giver derved indtryk af, at den anden person husker forkert.
 4. Løgne: Narcissisten lyver bevidst og gentagne gange for at skabe forvirring og manipulere den anden persons opfattelse af virkeligheden.
 5. Skyld og skam: Narcissisten bruger skyld og skam som værktøj til at kontrollere den anden person og få dem til at tvivle på deres egne følelser og handlinger.
 6. Projektion: Narcissisten beskylder den anden person for at gøre eller føle ting, som narcissisten selv gør eller føler. Dette får den anden person til at tvivle på deres egne intentioner og oplevelser.

Gaslighting er en meget skadelig taktik, der kan have alvorlige konsekvenser for offeret. Det kan underminere deres selvværd, skabe tvivl og usikkerhed, og i sidste ende give narcissisten mere kontrol og magt i forholdet. Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på gaslighting og søge støtte og hjælp, hvis man oplever det i en relation.

 

Udover de tidligere nævnte træk og typer af narcissister, er der et par vigtige ting at bemærke om narcissistisk adfærd:

 1. Dyssocial adfærd: Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er ofte forbundet med andre former for psykologiske lidelser eller adfærdsmæssige problemer. For eksempel kan narcissister udvise dyssocial adfærd, der involverer manglende respekt for sociale normer, overtrædelse af regler og en tendens til at være manipulerende eller udnytte andre.
 2. Baggrundsfaktorer: Der er ingen enkeltstående årsag til udviklingen af narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det antages, at en kombination af genetiske, miljømæssige og psykologiske faktorer spiller en rolle. Nogle teorier peger på, at overdreven ros eller manglende kritisk feedback i barndommen kan bidrage til udviklingen af narcissistiske træk.
 3. Selvhelingsprocesser: Selvom narcissistisk adfærd kan være ekstremt skadelig for de mennesker, der er involveret, er det vigtigt at bemærke, at narcissister også kan have brug for hjælp og støtte. Nogle narcissister kan i visse tilfælde udvikle en større bevidsthed om deres adfærd og søge terapi eller behandling for at arbejde med deres vanskeligheder.
 4. Beskyttelse af dig selv: Hvis man er i en relation med en narcissist, er det vigtigt at beskytte dig selv. Dette kan indebære at sætte sunde grænser, søge støtte fra pålidelige mennesker, opretholde din egen selvomsorg og overveje professionel hjælp, hvis det er nødvendigt.

Det er også værd at nævne, at narcissistisk adfærd findes på et spektrum, og ikke alle narcissister vil udvise alle træk i lige så stærk grad. Hver person er unik, og det er vigtigt at anerkende den kompleksitet, der er forbundet med narcissistisk adfærd.

Typer af Narcissister

Inden for narcissistisk personlighedsforstyrrelse er der forskellige mønstre og typer af narcissister, selvom det er vigtigt at bemærke, at der ikke er en officiel kategorisering eller klassifikation af disse typer i den diagnostiske praksis. Ikke desto mindre har forskning og teoriudvikling identificeret visse mønstre og undergrupper inden for narcissistisk adfærd. Her er nogle af dem:

 1. NPD (Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse): Dette er den mest kendte type narcissisme og betegner en dybtliggende personlighedsforstyrrelse, hvor en person har en overdreven opfattelse af sin egen betydning, kræver konstant beundring og mangler empati for andre.
 2. Den grandiose narcissist: Dette er den klassiske opfattelse af en narcissist. Grandiose narcissister har en opblæst følelse af selvværd og betragter sig selv som ekstraordinære og overlegne. De søger beundring, opmærksomhed og bekræftelse af deres overlegenhed.
 3. Den sårbare narcissist: Mens grandiose narcissister fremviser mere åbenlys selvtillid og arrogance, udviser sårbare narcissister en mere skrøbelig og usikker adfærd. De har en dybtliggende følelse af utilstrækkelighed og har brug for konstant bekræftelse og ros for at opretholde deres skrøbelige selvværd.
 4. Den ondskabsfulde narcissist: Denne type narcissist udviser mere ondsindede og skadelige træk. De er ofte sadistiske, aggressive og har en tendens til at nyde at skade eller manipulere andre. Den maligne narcissist er tilbøjelig til at udvise en stærk trang til dominans og kontrol.
 5. Den underspillede narcissist: De underspillede narcissister udviser en mere skjult form for narcissisme. De kan være passive-aggressive, manipulerende og udøve kontrol gennem offerrolle og selvmedlidenhed. De underspillede narcissister kan udvise en facade af uselviskhed, men har stadig en stærk trang til beundring og opmærksomhed.
 6. Den velgørende narcissist: De velgørende narcissister fokuserer på at fremstå som altruistiske og hjælpsomme. De vil gerne betragtes som generøse og uselviske, men deres handlinger er ofte motiveret af behovet for at blive beundret og anerkendt for deres godhed.
 1. Ekshibitionistisk narcissist”. Denne betegnelse henviser til den åbenlyse og iøjnefaldende selvcentrering, hvor en person praler med sig selv, søger opmærksomhed og beundring fra andre på en meget synlig måde. Ekshibitionistisk narcissisme fokuserer på at blive set og beundret af omverdenen gennem pompøsitet, arrogance og dominans.
 2. Den Samfundsaccepteret narcissist: Dette refererer til en bredere tendens i samfundet, hvor narcissisme bliver fremmet og belønnet. Det kan ses i sociale medier, hvor folk stræber efter at opnå opmærksomhed og beundring gennem likes, følgere og kommentarer.
 3. Den bekymrede narcissist: Denne type narcissisme indebærer en kombination af narcissistiske træk og en dyb bekymring for sig selv. En person med denne type narcissisme er ofte optaget af sine egne bekymringer, behov og ønsker, men er også ude af stand til at virkelig lytte eller tage hensyn til andres perspektiver og følelser.
  Den narcissistisk bekymrede person kan virke meget selvoptaget og taler ofte meget om sig selv og sine egne udfordringer. De kan være ude af stand til at give reel opmærksomhed eller empati over for andre, da de er så optaget af deres egne problemer. De søger ofte bekræftelse og sympati fra andre, men deres opmærksomhed vender altid tilbage til dem selv. Denne type narcissisme kan være forvirrende for andre, da den kombinerer narcissistiske træk med en vis grad af sårbarhed og bekymring. Mens nogle narcissistisk bekymrede mennesker kan udvise visse tegn på at være optaget af andre, er det ofte på en overfladisk eller manipulerende måde for at opnå deres egne mål eller få beundring.
 1. Somatiserende narcissisme: Dette refererer til en type narcissisme, hvor en person fokuserer overdrevent på sit fysiske udseende og kropslige træk som en kilde til beundring og selvopfattelse. De bruger ofte deres udseende til at manipulere og kontrollere andre og er besat af deres eget udseende og kropslige præstationer.
 2. Spirituel narcissisme: Denne type narcissisme opstår, når en person bruger spiritualitet, religion eller new age-filosofi som en kilde til at opbygge deres egen selvopfattelse og beundring. De kan prale af deres spirituelle praksis, hævde at være mere “oplyste” end andre og bruge deres spirituelle vækst som en måde at dominere eller manipulere andre på.
 3. sygdomsnarcissisme: I denne variation af narcissisme er en person besat af sin egen fysiske og mentale sundhedstilstand og bruger det som en kilde til opmærksomhed, sympati og beundring fra andre.
  Personer med sygdomsnarcissisme har en tendens til at overdramatisere deres helbredsmæssige problemer og sygdomme, søge konstant bekræftelse og sympati fra andre, og de kan bruge deres helbredsproblemer som en undskyldning for at opnå særlige fordele eller privilegier. De vil ofte tale meget om deres symptomer, diagnosticeringer og behandlinger og forventer, at andre skal være opmærksomme på og bekymre sig om deres helbred på en overdreven måde.
  Denne form for narcissisme er drevet af et behov for at være midtpunktet for opmærksomhed og sympati og kan føre til manipulation af andre menneskers medfølelse og omsorg. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker, der har sundhedsproblemer eller taler om deres helbred, har sygdomsnarcissisme. Det er specifikt karakteriseret ved en overdreven og selvoptaget opførsel omkring helbreds spørgsmål, der er designet til at opnå personlig opmærksomhed og fordel.

Det er vigtigt at bemærke, at narcissisme findes på en skala, og ikke alle mennesker med narcissistiske træk opfylder kriterierne for en personlighedsforstyrrelse. Mange mennesker kan have visse narcissistiske egenskaber uden at have en egentlig narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.