Teamroller.

Vi har alle nogle færdigheder og egenskaber som hvis de udnyttes i et større sammenhæng som i et teamsamarbejde, så er der masser af resurser at hente.
Desuden vil der være mindre konflikter og effektiviteten  kommer i top.

Team teoretikeren Dr. Meredith Belbin ved Cambridge University har brugt det af sit liv til at forske og arbejde med teams. Begrebet teamroller er Belbins resultat af hans forskning, hvor et større forsøg fandt sted, hvor undersøgelserne gik ud på at måle i effektivitet og samarbejde.

Det som bl.a blev afdækket var at det er mulig at isolere og afdække 9 roller som hver havde deres egenskaber og samlet set udgør et team med disse 9 roller et hele og en dynamisk enhed.

Så der kan spares masser af resurser på at få afdækket og sætte et team ud fra disse roller, og de fleste kan med lidt dialog identificere sig med en eller flere af disse egenskaber. Alle kan sættet til de opgaver der skal udføres, men der er opgaver som ligger mere naturligt for den enkelte og når opgave og rollen passer sammen giver det både mening og en større tilfredshed hos den enkelte medarbejder.

Mere end nogensinde er der brug for nytænkning, således at både mennesker og  processer sker i overensstemmelse med at forbruge mindre og slide mindre på de menneskelige resuerser.

Belbins grupperoller, frit fortolket-

Idéskaberen
Kreativ intelligens med en anderledes og ofte en humoristisk tilgang til tingene.
Idéskaberen bliver ofte kaldt planten og i det skal der lægges at det kræver optimale vækstbetingelser for at de kreative processer kan opstå.
Inspiration, god tid, mindst mulig pres er nøgleord.

– Nye idéer, nye måder/metoder.

– Sulten på ny viden

– Finder nye synsvinkler på de problemer gruppen står overfor.

– Høj intelligens.

– Kreativ.

Typiske træk:

Er individualistisk, ofte perfektionistisk, ambitiøs, lidt anarkistisk i forhold til regler og autoriteter, med en uortodoks tilgang til tingene.

Positive egenskaber:

Kreativ, fantasifuld, intellekt, videbegærlig, drømmende, tænder på opgaveløsning og er den som løser vanskelige problemer.

Tilladelige svagheder:

Kan virke lidt selvfokuseret, er lidt i sin egen verden med sin egen dagsorden, er tilbøjelig til at ignorere detaljer og etiketteregler. Svag i kommunikation med og styring af almindelige mennesker.

Idéudviklerens udprægede kompetenceområde er nytænkning og innovation. Idéudvikleren sikrer, at idéer bliver udviklet og vurderet.

Idéudvikleren hjælper med at identificere muligheder og vende de til praktiske forslag. Idéudvikleren har evnen til at se de potentielle værdier og de manglende brikker. Når nogen foreslår en idé, vil idéudvikleren ofte bryde ind og uddybe den og samtænke på ideen så den kan folde sig ud og se dagens lys med forskellige vinkler.
Idéudvikleren er kreativ og udmærker sig ved at forudsige tingenes gang, det at forestille sig ting, og har en helheds intelligens og forståelse.

Idéudvikleren fremmer nye og originale idéer og forslag. Idéudvikleren er speciel god til og er optaget af store og vigtige sager som f.eks. at se tingene i et større sammenhængende. Idéudvikleren har let ved at læse komplicerede og uoverskuelige problemer for så at finde nye løsninger.

Idéudvikleren er særlig nyttig i perioder, hvor teamet er “gået død”. Idéudvikleren kendetegnes ved sine hyppige kreative idéer og indfald til teamet. Hun er mere optaget af de overordnede og grundlæggende idéer end af detaljerne – Idéudvikleren kan nemt begå fejl og virke sjusket, da detaljerne ikke får den store opmærksomhed.

 

Analytikeren
Analysere og gennemlyser alt og intet er overladt til tilfældighederen og holder sig gerne køligt for ikke at påvirke processen negativt.
Analytikeren bliver også kaldet kontrolløren eller “The Monitor Evaluator”

– Sørger for at gruppen får et bedre beslutningsgrundlag.

– Høj intelligens

– Objektiv

– Høj moral

– Troværdig

– Følger reglerne

Typiske træk:

Nøgtern, udtaler sig ikke før tingene er klarlagt, har dokumentationen i orden,  er forsigtig og præcis.

Positive egenskaber:

Analytisk, logiker, sund dømmekraft, påpasselighed, nøgternhed. Sober, strategisk og skarpsindig. Ser alle optioner, giver realistiske analyser, bedømmer præcist.

Tilladelige svagheder:

Mangler fremdrift, tilbøjelig til at grave sig ned i emnet, lidt af en enspænder, er ikke den der  inspirerer og motiverer andre.

Analytikeren er den, der vurderer alternativer og vægter alting for at komme med den bedste af de mulige. Analytikeren besidder en evne til at analysere problemer og situationer.

Analytikeren har en god dømmekraft og holder en følelsesmæssigt afstand til det der sker og således bevare en vis grad af objektivitet. Analytikeren er et aktiv i vurderingsfasen, hvor han repræsenterer en garanti for, at beslutningerne er afbalancerede og velgennemtænkte. Analytikeren lader sig ikke forføre af ideer og tanker, Analytikeren er god til at vurdere flere alternativer og på et objektivt grundlag vægte den bedste mulige løsning.

Analytikeren kan falde i den grøft, at han er så kritisk, at han bliver mindre modtagelig for nye idéer.

 

Afrunderen
Afrunderen er den som ser detaljerne og holder kvaliteten og taktslagene til tiden.
Afrunderen bliver også kaldet Færdiggøreren eller “The Completor”.

– Tager hånd om de opgaver som andre overser

– Beskytter gruppen mod både uheldige handlinger og undladelsessynder.

– Holder engagementet vedlige i gruppen

–Udser sig arbejdsområder, der kræver særlig opmærksomhed.

Typiske træk:

Omhyggelig, ordentlig, samvittighedsfuld og nervøst præget.

Positive egenskaber:

Perfektionist, vedholden, udholdende, en aftale er en aftale. Udsøger fejl og mangler. Leverer til tiden.

Tilladelige svagheder:

En tendens til at bekymre sig om småting eller for tidligt. Modvilje mod at delegere. Modvilje mod at “give slip”.

Den, der ser de vigtige detaljer. Afrunderen er god til at sikre, at teamet ikke laver fejl eller glemmer vigtige ting.
Afrunderen henleder opmærksomheden på vigtige sider, der kan udvikle sig forkert. Afrunderen er ofte utålmodig og kan virke som noget af en “slavepisker” på resten af teamet. Arbejdet er ikke en fest, men en forpligtelse.
Afrunderen er grundig og har et blik for kritiske detaljer.
Afrunderen er især en vigtig funktion i afslutningsfasen, for at sikre en høj kvalitet til tiden.

 

Arbejderen
Arbejderen er “firmaet mand”, loyal og tro mod firmaet.
Bliver kaldt for firma arbejderen eller 
“Implementor”.

– Loyal og arbejder for sagen

– Effektiv

– Forvandler idéer og planer til praktiske procedurer

– Systematisk

Typiske træk:

Konservativ, pligtopfyldende og forudsigelig og nemt at omgås med.

Positive egenskaber:

Systemisk, praktisk sans, hårdtarbejdende, selvdisciplin, effektiv, evne til at organisere.
Omformer idéer til praktiske handlinger.

Tilladelige svagheder:

Manglende smidighed, afviser uprøvede idéer. Har sine egne måder at gøre tingene på. Er lidt bundet af traditioner og rutiner, reagerer langsomt på nye muligheder.

Arbejderen er den, som får jobbet gjort. Arbejderen identificerer sig med jobbet og organisationen, og han sætter organisationens interesser før sine egne private. Arbejderen er især god til, at føre planerne ud i livet. Han er effektiv, systematisk og frem for alt praktisk. Han organiserer og sørger for at skabe rutiner og regler for at nå de fastsatte målsætninger. Arbejder velstruktureret, disciplineret og pålideligt.

Arbejderen er et flittigt teammedlem, som assisterer på enhver tænkelig måde gennem hårdt arbejde og ved at være til rådighed. Arbejderen er modtagelig for andres behov og er villig til, at give sig i kast med ubehagelige jobs uden at beklage sig.

Han besidder veludviklede observationsevner, er uegennyttig og ivrig. Han opfattes som handlekraftig, men er måske ikke altid fleksibel i forbindelse med ændringer af opstillede planer og forslag, der ikke giver resultat med det samme.

 

Indpiskeren
Indpiskeren gør sin indflydelse gældende. Hvis ikke indpiskeren har en ledelsesfunktion så tager indpiskeren blot en uofficiel lederpost. Indpiskeren kaldes også for  igangsætteren eller “The shaper”.

– Udpeger retningslinier for gruppen.

– Sikrer alles opmærksomhed på mål og prioriteringer.

– skære fedtet fra kødet, intet unødigt og alt overflødigt skæres bort.

– Søger at indføre en struktur i gruppedrøftelserne.

Typiske træk:
Er rastløs, udadvendt og dynamisk, driftig og kommer ud med tingene, der bliver ikke pakket noget ind. Lederskab på godt og ondt.

Positive egenskaber:
Har energi og vilje til at protestere mod passivitet, ineffektivitet, selvtilfredshed eller selvbedrag.
Udfordrer, presser og holder dampen oppe, mod og vilje til at kommer over forhindringer.

Tilladelige svagheder:

Tilbøjelig til at lade sig provokere eller irritere, mangler lidt pli og indføling, utålmodig, siger tingene lige ud.

Indpiskeren påvirker andre til at prioritere, sætte mål og arbejde målbevidst og sørger for, at opgaver bliver løst. Indpiskeren ønsker strukturerede diskussioner, og at man holder sig til dagsordenen.

Indpiskeren tillader ikke for mange “tidsfordrivsamtaler” og andre afledninger, og derfor holder indpiskeren flokken på sporet.

Indpiskeren  fastsætter tidsfrister og mål og følger opgaven helt igennem. Indpiskeren skubber på for at få tingene gjort og opretholder standarter. Indpiskeren undersøger, om noget kunne gå galt i sidste øjeblik, og er en kreativ taktiker og planlægger.

Indpiskeren er nervøs og kun tilfreds, når han/hun kan se resultater. Der kræves tiltag med det samme. Er altid meget målrettet; det kan have næsten tvangsmæssig karakter. Teamet bliver ofte en forlængelse af indpiskerens personlighed.

 

Ordstyren
Ordstyren er den der får alle med og ser alle.
Ordstyren kaldes også for formanden, proceslederen eller “Co-ordinator”

– Den sociale leder

– Mod og styrke til alles bedste

– Høj social intelligens

– Styrer gruppen ved at se og udnytte gruppens styrke og svagheder.

– Sørger for at udnytte hver enkelt gruppedeltagers evner bedst muligt

Typiske træk:

Er rolig, sikker på sig selv, retfærdig og behersket.

Positive egenskaber:

Evne til at behandle alle potentielle medvirkende efter fortjeneste og uden fordomme. Selvsikker og tillidsfuld, målrettet.
Moden og målrettet, en god formand, gør det nødvendige ogklarlægger mål og fremmer beslutningstagning.

Tilladelige svagheder:

Ikke over gennemsnittet med hensyn til intelligens eller kreativitet.

Ordstyreren sammenfatter en gruppe af evner, som blandt andet er karakteristisk for facilitatoren. Ordstyreren er den som får andre med. Ordstyreren kanaliserer menneskelige ressourcer for at få tingene gjort.

Han danner teams, identificerer teammedlemmernes styrke, tydeliggør objekter, strukturerer møder, udforsker problemer, tildeler roller og vedligeholder fremdriften.

Ordstyreren skaffer struktur til teamet og sikrer, at målene er sat. Han har perspektiv i arbejdet, selvsikkerhed, ro og evnen til at kommunikere godt med andre.

Han har blik for andres stærke sider og udnytter disse til fordel for den enkelte, teamet og organisationen. Han har også et skarpt blik for teamets styrke og svagheder og forstår at udnytte potentialet optimalt. Han styrer teamet mod målet ved at trække de ressourcer ud, der er brug for. Han er god til at få andre med. Han har let ved at udtrykke sig, og hvis der er beslutninger, der skal ændres, gør han det.

Gartneren
Gartneren er den sociale spiller og skaber stemning. Gartneren kaldes også for 
Gruppearbejder eller “The Teamworker”

– Støtter de øvrige medlemmers stærke egenskaber

– har øje for dem som har brug for støtte

– Sikrer god stemning og kommunikation

– Gruppeånden er vigtig

– altid overskud til at være støttende

Typiske træk:

Socialt orienteret, venlig og følsom.

Positive egenskaber:

Evne til at reagere på andre mennesker og på situationer samt til at fremme gruppeånden.
Empatisk og nærværende, god lytter, bygger og undgår friktioner og konflikter.

Tilladelige svagheder:

Manglende beslutsomhed i krisesituationer, har tendenser til at samle på historier, kan glemme sig selv og derved også riciko for at brænde ud.

Gartneren  er den der skaber en god stemning, er vellidt og meget samarbejdsorienteret og god til at  facilitere på opgaverne. Gartneren bruger positiv energi og får andre til at tro på deres evner og muligheder. Gartneren har en god smittende moral og bygger team-energien op og gennem opmuntring og støtte og gør meget for at undgå konflikter.

Gartneren er med til at skabe tillid og tror på åben kommunikation og er meget socialt orienteret, og skaber en god god atmosfære i teamet og får nye til at føle sig velkommen.

Gartneren tror på, at teameffektivitet bygger på positive indbyrdes relationer. Opmuntrer altid til forpligtelse og samarbejde.
Det overvejende indtryk, som andre har af gartneren er, at det er en person som tænker meget på andre og at de trives, og går langt for, at teammedlemmerne sætter er forpligtet overfor hinanden og alle får noget godt ud  af at være i teamet.

 

Resource Samler
Er godt til at kombinere og finde ressourcerne.
Også kaldet  “The Resource Investigator”

– Skaber kontakter.

– Forhandler.

– Forbinder folk på tværs

– Den, der kombinerer andres idéer.

Typiske træk:

Er meget entusiastisk. Ekstrovert, nysgerrig, formidler engageret.

Positive egenskaber:

Evne til kontakt med mennesker og til at udforske alt nyt. Formår at reagere på udfordringer og får energi af nytænkning.

Tilladelige svagheder:

Tilbøjelig til at tabe interessen, når den første spænding er forbi.

Ressourcesamleren er en udadvendt person. har mod og på at undersøge ideer og forslag, ved at forhøre sig hos andre og finde ud af, hvad andre ved om sagen.

Ressourcesamleren har et netværk uden for teamet, der gør det let at checke tingene og få input udefra. Social kreativitet betyder, at Ressourcesamleren gennem sociale kontakter kan etablere nye forbedrede forslag til teamet. De, som er særligt gode til at kombinere andres løsninger til et endnu bedre resultat, omtales også som socialt kreative. Uden inspiration fra andre kommer ressourcesamleren let til at kede sig og blive ineffektiv i teamet.

Ressourcesamleren er fordomsfri og samarbejdsvillig. Denne person kæder teamet sammen med andre med sin udadvendte og selskabelige natur og evne til at opbygge forbindelser, udforske ressourcer og undersøge idéer og muligheder. Ressourcesamleren er “fiksere”, som gør det muligt at få tingene gjort.

 

Specialisten
Specialisten er i ordets bogstavelige forstand Specialist.
Specialisten falder lidt udenfor rolle cyklussen, da et team, hvis deres opgaver ikke kræver en specialist som har indgående kendskab til et felt, sagten kan undvære specialisten. Ligesom specialisten ikke har brug for et team.   

Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærk fagligt engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og opgaver.

Tendens til at isolere sig og være uinteresseret i andre mennesker. Vogter sit område og bidrager snævert inden for dette.

Teamroller

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.